Նորություններ

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Քվենթին Լ. Քուքի
այցը Հայաստան

2018 թ. հոկտեմբերի Գերագույն
Համաժողովի ավարտին հայտարարվեց
տասներկու տաճարների մասին

Եկեղեցին հայտարարում է տանը և Եկեղեցում
ավետարանի ուսուցումը հավասարակշռելու
նոր մոտեցման մասին

Աշխարհահռչակ Մորմոն Թաբերնաքլ Երգչախումբը
փոխում է իր անունը

Հոկտեմբերի 6-ին կկայանա
Եկեղեցու 188-րդ գերագույն
համաժողովը

Եկեղեցու անվանումը

Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Նախագահ Ռասսել Մ. Նելսոնը հայտարարություն է արել Եկեղեցու անվանման վերաբերյալ.

Նախագահ Նելսոնը կոչ է անում երիտասարդներին
մասնակցել երկրագնդի «Մեծագույն նպատակին»

Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Հիմների գիրքը
և Մանկական երգարանը կվերանայվեն

Կկազմվի մեկ հիմների գիրք և մեկ մանկական

երգարան բոլոր լեզուներով

Խորհուրդ Եկեղեցու Մարգարեից Հազարամյակի
սերունդներին, ովքեր ապրում են անհանգիստ
աշխարհում

Նախագահ Ռասսել Մ. Նելսոնի 2018թ.-ի
համաշխարհային սպասավորության
շրջագայությունը