Նորություններ

Վերջին Օրերի Սրբերը հանդիսավոր
հավաքին հաստատում են նորընտիր
Առաջին Նախագահության կազմը

Շուտով կկայանա
Եկեղեցու 188-րդ գերագույն
համաժողովը

RootsTech 2018 համաժողովը հազարավոր
մարդկանց հրավիրում է Սոլթ Լեյք Սիթի

Ռասսել Մ Նելսոնը
հայտարարվել է, որպես
Եկեղեցու 17-րդ Նախագահը

Հայտարարություն Նախագահ 
Ռասսել Մ․ Նելսոնից

Հատուկ հրավեր հունվարի 16-ի համար

Անդամներին ամբողջ աշխարհում հրավիրում ենք

ունկնդրելու Նախագահ Ռասսել Մ․ Նելսոնի ուղերձը

Վերջին Օրերի Սրբերը Երևանում
անցկացրեցին միջոցառում

Մահացել է Նախագահ՝ Թոմաս Ս Մոնսոնը

90 տարեկան հասակում մահացել է

Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի

Եկեղեցու Նախագահ` Թոմաս Ս. Մոնսոնը

Առաջին Նախագահության 2017թ.
Սուրբ Ծննդյան ուղերձը

Լուսավորի՛ր աշխարհը

Վերջին Օրերի Սրբերը մասնակցում են

համաշխարհային նախաձեռնությանը