Նորություններ

Ռասսել Մ Նելսոնը
հայտարարվել է, որպես
Եկեղեցու 17-րդ Նախագահը

Հայտարարություն Նախագահ 
Ռասսել Մ․ Նելսոնից

Հատուկ հրավեր հունվարի 16-ի համար

Անդամներին ամբողջ աշխարհում հրավիրում ենք

ունկնդրելու Նախագահ Ռասսել Մ․ Նելսոնի ուղերձը

Վերջին Օրերի Սրբերը Երևանում
անցկացրեցին միջոցառում

Մահացել է Նախագահ՝ Թոմաս Ս Մոնսոնը

90 տարեկան հասակում մահացել է

Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի

Եկեղեցու Նախագահ` Թոմաս Ս. Մոնսոնը

Առաջին Նախագահության 2017թ.
Սուրբ Ծննդյան ուղերձը

Լուսավորի՛ր աշխարհը

Վերջին Օրերի Սրբերը մասնակցում են

համաշխարհային նախաձեռնությանը

Մեկնարկեց Եկեղեցու 187-րդ կիսամյա 
Գերագույն Համաժողովը

Ռոբերտ Դ Հեյլսը
1932 - 2017

Մահացել է Հիսուս Քրիստոսի Վերջին

Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Առաքյալը 

Սկսվում են  Մորմոնի Գրքի նոր
տեսանյութերի նկարահանումները

Նկարահանումները տեղի են

ունենում Յուտայում