Նորություններ

Հռոմ, Իտալիա, Տաճարը բաց է
հանրային շրջայցերի համար

Հին իտալական ճարտարապետության

արտացոլումը տաճարաշինության մեջ

Պարգևներ Տիրոջից.
Առաջին Նախագահության
Սուրբ Ծննդյան հոգևոր հավաքի
կենտրոնացումը

2018 թ․ Սուրբ Ծննդյան ուղերձը
Առաջին Նախագահությունից

Տասներկու Առաքյալների Քվորումից Երեց Քվենթին Լ. Քուքի
այցը Հայաստան

2018 թ. հոկտեմբերի Գերագույն
Համաժողովի ավարտին հայտարարվեց
տասներկու տաճարների մասին

Եկեղեցին հայտարարում է տանը և Եկեղեցում
ավետարանի ուսուցումը հավասարակշռելու
նոր մոտեցման մասին

Աշխարհահռչակ Մորմոն Թաբերնաքլ Երգչախումբը
փոխում է իր անունը

Հոկտեմբերի 6-ին կկայանա
Եկեղեցու 188-րդ գերագույն
համաժողովը

Եկեղեցու անվանումը

Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Նախագահ Ռասսել Մ. Նելսոնը հայտարարություն է արել Եկեղեցու անվանման վերաբերյալ.

Նախագահ Նելսոնը կոչ է անում երիտասարդներին
մասնակցել երկրագնդի «Մեծագույն նպատակին»