Վերջին Օրերի Սրբերը հանդիսավոր
հավաքին հաստատում են նորընտիր
Առաջին Նախագահության կազմը

Վերջին Օրերի Սրբերը հանդիսավոր
հավաքին հաստատում են նորընտիր
Առաջին Նախագահության կազմը

Հայտարարվել են Տասներկու Առաքյալների Քվորումի երկու նոր ղեկավարների անունները

Նորություններ

2018 թվականի մարտի 31-ին, շաբաթ օրը, ամբողջ աշխարհում Եկեղեցու անդամների հանդիսավոր հավաքին, Նախագահ Ռասսել Մ․ Նելսոնը հաստատվեց որպես Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու մարգարե, տեսանող, հայտնող և նախագահ։

Դալլին Հ․ Օուքսը հաստատվեց որպես Եկեղեցու բարձրագույն կառավարող մարմնի՝ Առաջին Նախագահության առաջին խորհրդական, իսկ Հենրի Բ․ Այրինգը՝ երկրորդ խորհրդական։

Առաջին Նախագահության նոր կազմը հայտարարվեց և ներկայացվեց լրատվամիջոցներին հունվարի 16-ին, սակայն Սոլթ Լեյք Սիթի քաղաքի Համաժողովների կենտրոնում կայացող Եկեղեցու տարեկան գերագույն համաժողովի շաբաթ առավոտյան նիստը ամբողջ աշխարհում Վերջին Օրերի Սրբերի համար առաջին հնարավորությունն է հրապարակայնորեն հաստատելու նոր ղեկավարությանը։

Շաբաթ առավոտյան կայացած հանդիսավոր հավաքին հայտարարվեցին նաև Տասներկու Առաքյալների Քվորումի երկու նոր անդամների անունները։ Երեց Ուլիսիս Սոարես և Երեց Գերրետ Վ. Գոնգ հաստատվեցին որպես այդ քվորոյմի նորագույն անդամներ։ Նրանք զբաղեցրեցին Նախագահ Թոմաս Ս․ Մոնսոնի և Երեց Ռոբերտ Դ․ Հեյլսի մահից հետո թափուր տեղերը։

դիտեք այստեղ՝ https://www.hqvose.am/

 

Ոճի ուղեցույցի նշում.Ուղղություններ հաղորդագրությունների ոճի վերաբերյալ. Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու մասին հաղորդելիս, խնդրում ենք առաջին հղումն անելիս օգտագործել Եկեղեցու ամբողջական անունը:Ոճի ուղեցույց.